Likvidation

Ett aktiebolag kan avvecklas på en rad olika sätt. Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två olika sätt att upphöra med bolagsverksamheten

I det första fallet rör det sig just om ett frivilligt beslut, vilket kan bero på olika anledningar Det kan vara på förslag från styrelsen eller aktieägare, men anledningarna kan var så vitt skilda som dålig lönsamhet eller helt enkelt brist på motivation. För ett aktiebolag måste beslutet alltid tas via en bolagsstämma. En rad punkter ska följa med i förslaget för avvecklingen och sker det hela utanför årsstämman måste ytterligare handlingar bifogas. En så kallad likvidator kan exempelvis föreslås inom ramarna för detta förslag men det är inte nödvändigt.

Vid en tvångslikvidation så är det Bolagsverket alternativt en allmän domstol som tar beslut, det kan bero på att bolaget inte uppfyllt de krav som finns på aktiebolag och det då läggs ned via ett tvingande beslut. Det kan röra sig om att inte uppfyllt kravet att anmäla en behörig styrelse till Bolagsverket, eller att aktiebolaget har krav på revisor men sådan inte har anmälts. Andra krav kan vara att bolaget inte har det minikapital eller aktiekapital registrerat som sig bör, alternativt inte har anmält den ökning som krävs. Så av olika orsaker kan bolaget upplösas med tvingande beslut.

I regel ges företaget möjligheten att rätta till de tillkortakommanden som eventuellt Bolagsverket eller domstolen har upprättat ärendet om men om så inte sker upplöses företaget.

Posted in Ekonomi | Comments Off on Likvidation